ایران

اتصال دریای خزر به خلیج فارس

iran

iran،ایران

persian gulf

امروز همان فردائیست که دیروز منتظرش بودیم

خلاصه طرح
سابقه تاریخی انجام طرحهای عظیم
دیوار چین
کانال سوئز
. کانال پاناما
امتیازات طرح ایرانرود
1 فراهم آوردن نزدیک به 2 میلیون شغل در ایران
2 تولید و دستیابی به آب آشامیدنی، فراهم آوردن راههای آبرسانی و مبارزه با خشکسالی
3 چندین برابر ساختن نیرو و ارزش ژئوپلیتیکی ایران در گیتی و کاهش نفوذ بیگانه در منطقه
4 بهبود بخشیدن محیط زیست و وضع آب و هوا در بخش خشک و کویری خاور ایران
5 ایجاد آبادانی در محرومترین نقاط خاوری ایران
6 پدید آوردن امنیت و کمک به مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر در خاور ایران
7 ایجاد درآمد ابدی برای ایران
8 خنثی یا کم اهمیت نمودن طرح انتقال نفت و گاز از زیر دریای خزر که علیه منافع ملی ایران میباشد
9 پدید آوردن همکاری و همبستگی بیسابقه میان ایرانیان برون مرزی و درون مرزی
10 بازگرداندن سرمایه و اندیشه و مغز به کشور
11 پدید آوردن بندر آزاد در میانه ایران و شکوفایی بازرگانی
12 گسترش چشمگیر دریانوردی و صنعت کشتی سازی
13 ایجاد دو دریاچه و پرورش ماهی و سایر جانداران دریایی

چو ایران نباشد تن من مباد

/ 0 نظر / 7 بازدید